Veebikoolitus: Kuidas käimasolevate muutuste keskel võtta vastu jätkusuutlikke juhtimisotsuseid?

Aeg: 23.märts 2021 kl. 10-15 (sisaldab pause)

Koolituse läbiviimise keskkond: Zoom
Hind: kuni 09.03 – 160.00 EUR, alates 09.03 kehtib hind 190.00 EUR (Hinnale lisandub käibemaks).

Strateegiakoolituse PROGRAMM

2021. aasta on globaalsete muutuste aasta. Möödunud aastal käivitunud covid-19 pandeemia, ülemaailmne majanduskriis, poliitilised kriisid, kliimakriis – kõik need kriisid on muutnud ja muudavad drastiliselt veelgi meie elustiili ning harjumusi. Selle kõige taustal joonistub lisaks välja kapitalismi kui süsteemi kriis. Oleme üleminemas industriaalühiskonnast uude postkapitalistlikku ühiskonda. Milliseks see kujuneb? Kuidas see hakkab mõjutama meie ettevõtte või organisatsiooni tegevust? Meie kliente? Partnereid? Tarnijaid? Regulaatoreid?

Käesoleva veebikoolituse raames heidame pilgu meid mõjutavatele globaalsetele protsessidele, analüüsime nende võimalikku mõju meie tegevusvaldkonnale ja meie tegevusele, sõnastame võimalikud tulevikustsenaariumid ja proovime jõuda koolitusel osalejate jaoks oluliste kriitiliste juhtimisotsuste määratlemiseni, mis võimaldaksid nende ettevõtetel-organisatsioonidel säilitada jätkusuutlikku arengut.

Kellele?

Koolituselt saavad vajalikke sisendeid nii erafirmade kui avaliku sektori organisatsioonide tippjuhid, valdkonnajuhid, allüksuste juhid ja teised võtmeisikud, kelle tegevus mõjutab strateegilisi otsuseid.

Koolituse eesmärk ja väljundid

Käesoleva veebikoolituse eesmärgiks on luua kontekst käimasolevatele muutustele organisatsioonide tegevuskeskkonnas, sõnastada võimalikud tulevikustsenaariumid ning nendega kaasnevad otsesed ja kaudsed mõjud ning jõuda arusaamiseni, mis laadi strateegilisi otsuseid keskkonna arengud meilt eeldavad.

Osalejad saavad:

 • ülevaate käimasolevatest globaalsetest sündmusvoogudest ja neid tingivatest põhjustest;
 • analüüsida nende sündmuste ja protsesside mõju enda tegevusvaldkonnale;
 • sõnastada võimalikud arengustsenaariumid ja nende mõju enda organisatsioonile;
 • organisatsiooni komponentide hindamise küsimustiku põhjal analüüsida enda organisatsiooni valmisolekut erinevate stsenaariumitega toimetulekuks;
 • kaardistada enda organisatsiooni muutust vajavad osised;
 • ideid strateegiliste otsuste vastuvõtmiseks ja organisatsiooni jätkusuutliku tegevuse jätkamiseks. Teemad Tervitus, ootuste kaardistamine ja sissejuhatus teemasse
  Mida on toonud meie igapäevaellu aastad 2020-2021?
  Märgilised sündmused ja nende taga olevad globaalsed protsessid
  Kapitali tootlikkuse kriis ja kapitalismi üleminek postkapitalistlikusse ajastusse
  Kuidas globaalsed sündmusvood mõjutavad meie tegevusvaldkonda? (erinevate strateegiliste analüüsimeetodite põhjal)
  Võimalikud arengustsenaariumid 2021-2025 “Suur lähtestamine” (Klaus Schwab) “Kogu inimkonna ühine tulevik” (hiina projekt)
  Kuidas erinevad stsenaariumid mõjutavad meie ettevõtet/organisatsiooni?
  Kriitilised eeldused uues/uuenevas keskkonnas jätkusuutlikuks tegutsemiseks Organisatsiooni komponendid ja muutust vajavate osiste kaardistamine (küsimustiku põhjal) Mis on otsus ja kuidas jõuda jätkusuutlike strateegiliste otsuste vastuvõtmiseni?
  Võimalike strateegilist laadi otsuste sõnastamine
  Kuidas mõjutada jätkusuutlikke strateegilisi otsuseid erinevatel juhtimistasanditel?