Organisatsiooni komponentide toimest sõltub, kuidas töötajad kriisi tingimustes suudavad panustada.

Organisatsioon toimib üksnes siis, kui see toetab töötajate jõupingutust soovitud suunas liikumisel. Käesolev programm aitab mõista organisatsiooni üksikute komponentide toimeid ja omavahelisi mõjusid ning annab ideid organisatsiooni ümberhäälestamiseks kriisi mõjudega toimetulekul.

Kes ei suuda muuta oma mõttemalle, ei suuda eales muuta tegelikkust ning ei saavuta seetõttu mitte mingisugust edu.

Anwar Sadat
Margus Alviste
Margus Alviste, programmi autor ja läbiviija.

Kellele

Programm on suunatud tipp- ja keskastme juhtidele, kes vastutavad organisatsiooni kui terviku või selle üksikute lõikude toimimise eest.

Juhtide tasand

Eesmärk

Kujundada arusaam organisatsiooni komponentide toimest töötajate töövõimele muutuste ja kriiside tuules ning anda ideid organisatsiooni võimekuse kasvatamiseks kriisi mõjudega toimetulekul.

Programmi tulemusena osalejad…

 • mõistavad organisatsiooni toimemehhanisme, arengudünaamikat ja toimimiseks vajalikke kriitilisi eeldusi; 
 • mõistavad komponentide vahelisi seoseid ja oskavad hinnata vajadust muuta organisatsiooni komponente;
 • teadvustavad väliskeskkonna sündmuste mõju organisatsioonile ja on valmis leidma lahendusi organisatsiooni ümberhäälestamiseks;
 • julgevad teha ettepanekuid organisatsiooni komponentide muutmiseks või täiendamiseks.

Teemad

 • KOROONAVIIRUSE ERI ! Viirusega seotud sündmuste ahel ja erinevad stsenaariumid käimasolevate globaalsete protsesside kohta. Mis ootab ees? Kuidas see meid mõjutab ja kuidas selle kõigega toime tulla?
 • Mis on organisatsioon ja kuidas see toimib?
  • Organisatsiooni olemus ja selle toimimise mehhanismid
  • Organisatsiooni komponendid ja nende mõju tulemustele
  • Organisatsiooni komponentide otsene ja kaudne mõju töötajatele
  • Organisatsiooni komponentide omavahelised seosed
  • Meie organisatsiooni komponentide hindamine
 • Kuidas väliskeskkonna sündmused ja globaalsed protsessid mõjutavad meie organisatsiooni?
 • Kriisi anatoomia
  • Mis on kriis ja kuidas seda hinnata?
  • Väliskeskonnast või sisemistes faktoritest tulenenud kriis
  • Kriisi tegelik olemus ja see, kuidas me seda tajume
  • Kriisi mõju organisatsioonile
 • BPEST-analüüs hetkeseisus
 • Muutused tarbija- ja konkurentsikeskkonnas ning selle mõju meie organisatsioonile
 • Muutuste vajaduse hindamine meie organisatsioonis
  • Missioonis
  • Visioonis ja pikaajalistes eesmärkides
  • Strateegiates
  • Taktikalistes plaanides
  • Protsessides
  • Tehnoloogiates ja metoodikates
  • Rollides
  • Struktuuris
  • Organisatsioonisüsteemides
  • Juhtimispraktikates
  • Suhetes
  • Väärtustes ja organisatsioonikultuuris
  • Võimaldajates
 • Muutuse juhtimine
  • Muutuse omaniku määratlemine
  • Olukorra tuvastamine ja teadvustamine
  • Info edastamine ja doseerimine
  • Probleemipüstitus
  • Erinevate tegevusplaanide sõnastamine ja parima valik
  • Muutuse visualiseerimine
  • 15-kraadi rakendamine muutuse elluviimisel
  • Rollide, vastutuse, õiguste, vabaduste ja kohustuste määratlemine
  • Tõmbe- ja tõukevektorite rakendamine
  • Muutuse hindamine ja tagasisidestamine

Koduõpe

Õppekorraldus

Õpe toimub interaktiivse e-õppe meetodil (Skype/YouTube Live). 

Programmi orienteeruv kestus kokku: 4-6h.

Grupi suurus kuni 10 inimest. Grupi võib moodustada ühe organisatsiooni või väärtusahela töötajatest. 

Avalikud koolitused

Programmi saab läbi viia ka avaliku koolitusena. Jälgi sellekohast reklaami või anna teada enda huvist, et saaksime huvilistest moodustada grupi.


Investeering

Teie investeering ühe inimese kohta: 129€ (lisandub käibemaks).