Haiguspuhangust alguse saanud kriis lööb valusalt nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioone. Kuidas tulla toime meie ees olevate väljakutsetega? Missugused oleksid antud olukorras leevendust pakkuvad meetmed ning kuidas jõuda tegevuskava koostamiseni kriisi ületamiseks ja kriisijärgses maailmas toimetulemiseks?

Koroonaviiruse vastaseks võitluseks kasutatavad meetodid seavad inimeste ja organisatsioonide tegevusele mitmesuguseid piiranguid, põhjustades sellega lisaks konstruktiivsele mõjule tervise seisukohast otsest majanduslikku kahju. Majanduskriisid on meile varasemast küll tuttavad, ent käesolev kriis on oma olemuselt unikaalne. Senised arengud viitavad Suure Depressiooni sarnase olukorra kordumisele, aga paljud uurijad ennustavad lausa kõikehõlmava süsteemse kriisi kujunemist, mis muudab meie senituntud maailma igaveseks.

Harjumuspäraste põhimõtete ja tegutsemisviiside jätkamine saab kriisi eskaleerumisel olema hukatuslik. Peame kiiresti leidma endas jõudu ja loovust, et liikuda vastu uude kriisijärgsesse maailma.

Margus Alviste
Margus Alviste, programmi autor ja läbiviija.

Kellele

Programm on mõeldud tipp- ja keskastme juhtidele, kes vastutavad organisatsiooni kui terviku või selle üksikute lõikude kriisikava või uute strateegiate ja taktikaliste plaanide koostamise eest.

Juhtide tasand

Eesmärk

Programmi läbiviimisel keskendutakse konkreetse organisatsiooni väljakutsetele, koostatakse ühiselt tegevuskava kriisist väljumiseks ja edu saavutamiseks kriisijärgselt. Vajadusel kaasame erinevate valdkondade asjatundjaid.

Programmi varal

  • teadvustatakse kriisi põhjustanud võimalikke faktoreid ja globaalseid mõjutegureid ning sõnastatakse võimalikud tulevikustsenaariumid;
  • tekib arusaam käesoleva olukorra dünaamikast ja sõnastatakse kriisist tulenevad väljakutsed;
  • töötatakse välja kriitilised edu- ja ebaõnnestumise tegurid ning hinnatakse enda võimekust kriitiliste eelduste saavutamiseks;
  • töötatakse välja võimalikud lühi- ja pikaajalised meetmestikud ning sõnastatakse strateegiline või taktikaline plaan kriisiga toimetulekuks.

Metoodika

Programm on eelkõige konsultatiivne, koolitaja osaleb elektrooniliste kanalite vahendusel nii fassilitaatori, koolitaja, konsultandi, coachi kui metoodikuna.

Kasutame klassikalise strateegilise juhtimise meetodeid, vajadusel sõnastame olukorra dünaamikast ja kliendi olukorrast tulenevalt uusi meetodeid.

Koolitaja/konsultant toob omalt poolt kaasa uusi vaatenurki ja fakte hetkel toimuvate arengute kohta ning kaasab vajadusel erinevate valdkondade asjatundjaid.


Koduõpe

Õppekorraldus

Õpe toimub interaktiivse e-õppe meetodil (Skype/YouTube Live).

Programmi kestus on kokkuleppeline.

Grupi suurus kuni 10 inimest. Grupi võib moodustada ühe organisatsiooni või väärtusahela töötajatest. 


Investeering

Programmi maksumus sõltub kliendi poolsest ülesandepüstitusest ja selle lahendamise eripärast.